نویسنده = حامد مازندرانی زاده
ارزیابی سیاست‌های مدیریتی حفظ همزمان منابع آب زیرزمینی و معیشت کشاورزان با استفاده از پویایی سیستم و نظریه بازی‌ها

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-17

معصومه السادات هاشمی؛ حامد مازندرانی زاده؛ پیمان دانش کار آراسته؛ مهدی ضرغامی