نویسنده = محمد رضا یزدانی
تأثیر الگوهای پیوند از دور بر پیش بینی نوسانات آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 178-191

زهرا عزیزی؛ محمد رضا یزدانی؛ محمدکیا کیانیان


تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 114-129

وحید جعفریان؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد رحیمی؛ مهدی قربانی