نویسنده = ابوالفضل مساعدی
مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-22

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-230

هاشم درخشان؛ کامران داوری؛ ابوالفضل مساعدی


کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار)

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 278-290

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ ابوالفضل مساعدی؛ ایمان بابائیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی