نویسنده = ابوالفضل مساعدی
مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

هاشم درخشان؛ کامران داوری؛ ابوالفضل مساعدی


کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار)

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 278-290

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ ابوالفضل مساعدی؛ ایمان بابائیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی