نویسنده = ���������� ���������� ���������������������
بررسی تغییر پذیری اقلیمی در ایران با بهره گیری از مدل‏های آماری

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 61-73

فاطمه رحیم‌زاده؛ ابراهیم فتاحی؛ سیده‌فاطمه حسینی دستک