نویسنده = ���������������� ������������ �������� ��������
بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با کاربرد برنامه Qual2E

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 85-96

نعمت الله جعفرزاده حقیقی؛ محمد توسلی؛ علی باروتکوب