نویسنده = ������������ ���������������� ������ ��������
الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 54-64

ابوذر حاتمی یزد؛ علی اصغر تقوایی ابریشمی؛ بیژن قهرمان