نویسنده = �������� ������������ ��������������
مدل عددی انتقال وتخلیه آلاینده ها از آبخوان ساحلی به دریا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 1-17

بهزاد عطائی آشتیانی؛ حمیدرضا حسین آبادی؛ سیداحسان فاطمی