نویسنده = ������ �������� ������������ ������
شبیه سازی عددی شکست امواج در مقابل دیواره ساحلی با استفاده از روش پروجکشن

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 61-71

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ مسعود منتظری نمین؛ علی حسن زاده دلویی


تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 90-100

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ میر مصدق جمالی؛ علی حسن زاده دلویی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری