نویسنده = �������������� ��������������
مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه‌ریزی خطی صحیح مختلط (MILP)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 15-27

کورش قادری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سید جمشید موسوی؛ حمیدرضا اسلامی؛ داودرضا عرب


واسنجی اتوماتیک مدل بارش ـ رواناب با استفاده از روش بهینه‌سازی SCE

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 39-52

کوروش قادری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حمیدرضا اسلامی؛ بهرام ثقفیان