نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی آزمایشگاهی جریان انحرافی آبگیرهای جانبی در کانال‌های قوسی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 78-87

محمدرضا پیرستانی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی