نویسنده = �������������� ����������
اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


تغییرات مکانی شدت سیل‌خیزی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 28-39

بهرام ثقفیان؛ باقر قرمز چشمه


برآورد توزیع مکانی بارندگی با کمک تئوری مجموعه‌های فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 26-38

سیما رحیمی بندرآبادی؛ بهرام ثقفیان


بررسی خشکسالی‌های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 25-35

طیب رضیئی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ روح انگیز اختری؛ بهرام ثقفیان