نویسنده = �������� ���������������� ������ �������� ��������
ارزیابی برهمکنش همزمان پدیده های ENSOوMJO بر رخداد دوران های تر و خشک در ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 48-60

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ صدیقه مهرآور؛ حبیب اله قائد امینی


ارزیابی سطح معنی‌داری برای پیش‌بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران براساس وضعیت فازهای تابستانه ENSO

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 12-24

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ارمغان انصاری بصیر؛ محمد رضا پیشوایی