نویسنده = �������� ���������������� ��������
نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 84-87

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد حاجی قلیزاده؛ مهدی وفاخواه؛ همایون مطیعی