نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 1-8

زهرا گنجی نوروزی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سعید مرید