نویسنده = جمال محمد ولی سامانی
تعیین دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پاره سنگی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 58-68

جمال محمد ولی سامانی؛ حسین ریاحی مدوار؛ سید علی ایوب زاده


بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 1-8

زهرا گنجی نوروزی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سعید مرید