نویسنده = شهبازبگیان، محمدرضا
تحلیل تاریخی- آسیب‌شناختی مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 145-156

رضا الوندی؛ مقصودعلی صادقی؛ هاشم آقاجری؛ محمدرضا شهبازبگیان


تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-17

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان