نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
تحلیل پدیده های هیدرولیک با رویکرد الکتریک

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 75-79

یاسین اسروش؛ سیّد فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده فرد