نویسنده = عبدالحسین هورفر
حذف آلودگی آرسنیت از محیط اشباع همگن و ناهمگن ستون خاک با استفاده از نانوذرات آهن

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 31-45

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر


مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 29-41

سمیه جنت رستمی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسینعلی علیخانی؛ عبدالحسین هورفر؛ کورش محمدی


بررسی و مقایسه عملکرد دو مدل (ClimGen و LARS-WG) در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی در شرایط مختلف اقلیمی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 44-57

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ عبدالحسین هورفر؛ صدیقه ترابی؛ سهراب حجام