نویسنده = ������������ ��������������������
کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم‌قطعیت شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

پروین گلفام؛ پریساسادات آشفته


توسعه رویکرد خاکستری در مدیریت منابع آب با استفاده از شاخص‌‌های ریسک

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 120-132

پروین گلفام؛ پریساسادات آشفته