نویسنده = ������������������ ������ ��������
کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 28-38

علی اکبر باغستانی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حبیبه شرافتمند