نویسنده = �������������� ������������������ ��������������
بهینه سازی ابعاد سیستم‌های ترکیبی (سد - گوره) مهار سیلاب

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-39

سعید علیمحمدی؛ امیر سرابندی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی