نویسنده = ������������ ������
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل پلان و پروفیل طولی بر تغییـرات جریان سطحی در دامنه‌های مرکب

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 64-72

مهدی گرانیان؛ نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ محمدرضا هادیان؛ مسعود زینی


بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 14-27

محمدتقی دستورانی؛ اعظم حبیبی‌پور؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ جواد محجوبی