نویسنده = ���������� ���������� ��������
تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیست و یکم

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 61-74

منصوره کوهی؛ ایمان بابائیان؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ لیلی خزانه داری