نویسنده = ���������� �������������������� ������ ��������
بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS1) (مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 80-86

علی جعفری قریه علی؛ غلام عباس کاظمی؛ ناصر حافظی مقدس؛ سید صالح موسوی آسترآبادی