نویسنده = شفیعی، مجتبی
مطالعه تاریخی سیستم پیوسته‌ انسان ـ آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 148-170

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


علم جدید هیدرولوژی اجتماعی: در جستجوی درک مفهوم هم‌تکاملی انسان و آب

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 483-488

شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


کاربرد روش احتمال پذیرش در ارزیابی شبکه پایش کیفی کلر آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان مشهد)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 253-256

سمیه مقصود سنگ آتش؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی