نویسنده = ������������ ������ ��������
تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 90-100

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ میر مصدق جمالی؛ علی حسن زاده دلویی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری