نویسنده = ���������������� ������������
مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 248-267

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 98-108

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره