نویسنده = ���������� ������ ������������ ������ ������ ��������
اتصال سیستم‏های پایش خشکسالی به اقدامات مدیریتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-39

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور