نویسنده = کامران داوری
مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-22

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-230

هاشم درخشان؛ کامران داوری؛ ابوالفضل مساعدی


مطالعه تاریخی سیستم پیوسته‌ انسان ـ آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 148-170

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 59-70

نجمه خلیلی؛ حجت رضایی پژند؛ هاشم درخشان؛ کامران داوری


ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 226-238

فرزانه نظریه؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ عزیز اله ایزدی


ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450)

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 56-72

کامران داوری؛ احمد قندهاری؛ بیژن قهرمان؛ حمید عمرانیان خراسانی


بهبود مدل‌سازی حوضه آبریز با تجمیع مولفه‌های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-79

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ صالح ارشد؛ کامران داوری


بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


پیش‌بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلی‌اش بر روی مخروط افکنه‌ها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 172-181

زینب ملائی؛ حمید مدنی؛ علیرضا فرید حسینی؛ کامران داوری


بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز اترک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 61-70

بیژن قهرمان؛ مینا حسین‌پور تهرانی؛ گلاره فراهی؛ کامران داوری


تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 39-47

حسین انصاری؛ کامران داوری