نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
مدل بهینه بار آلاینده در رودخانه کارون با تحلیل خسارت بارگذاری آلودگی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 330-344

بهمن فکوری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


ارزیابی شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص NISTOR

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 172-187

حمیدرضا عزیزی؛ حسین ابراهیمی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ ویدا خاکی