نویسنده = �������� ���������������� ����������
عوامل مولد انسجام سیاستی جهت مقابله با بحران آب در ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 32-44

میترا قاسم شربیانی؛ محمدرضا رضوی؛ سید جمال الدین طبیبی؛ فرهاد غفاری