نویسنده = ���������� ������������ ��������
ماموریت هیدرولیکی و ارتباط آن با توسعه منابع آب ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 214-229

سحر بختیاری؛ ابراهیم امیرى تکلدانى؛ مهدی فصیحی هرندی


«بانکداری اجتماعی آب»، بازتعریف رژیم های حکمرانی آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-437

محمد قربانیان کردآبادی؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت