نویسنده = �������� �������������� ����������������
کارآئی روش وزن دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین پارامترهای موثر بر فرو نشست دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ مه آسا روستایی؛ عبدالنبی عبده کلاهچی


بررسی فرونشست زمین ناشی از تغییرات سطح ایستابی آب زیرزمینی با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری: مطالعه موردی استان قزوین

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 133-147

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالنبی عبده کلاهچی؛ مه آسا روستایی