نویسنده = امیر مولاجو
بهره‌برداری تلفیقی پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی: رویکرد ذخیره سیکلی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 381-395

عباس افشار؛ مینا خسروی؛ امیر مولاجو


بررسی کارایی مدل هیبریدی Wavelet-M5 در پیش بینی فرآیند بارش-رواناب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-10

علی دوانلو تاجبخش؛ وحید نورانی؛ امیر مولاجو