نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������
نقش قدرت در دیپلماسی آب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 242-264

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی