نویسنده = ایمان مصلحی
خوشه‌بندی مکانی حوادث شبکه های توزیع آب برای اولویت بندی نواحی بازسازی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 161-175

امیرمحمد آریایی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی


مروری بر روش‌های تحلیل اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 68-101

احسان یوسفی خوش قلب؛ ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ هانی غمخوار


تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 35-54

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 62-77

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب