نویسنده = ���������� ���������������� ��������
هم‌بست آب و انرژی در نمک‌زدایی آب دریا با فناوری اسمز معکوس

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 324-338

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانش کار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت