نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
تحلیل روابط بین گروداران و تحلیل تعارض‌ با استفاده از رویکرد درخت تعارض

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-74

محمد جواد امامی اسکاردی؛ غلامرضا شوبیری؛ رضا کراچیان