نویسنده = ��������������-�������������� ������-����
بهبود پیش بینی دبی جریان با استفاده از داده گواری در مدل مفهومی Hymod

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 137-147

مریم تاجیکی؛ علی نجفی نژاد؛ عبدالرضا بهره مند؛ خِریت شوپس؛ هری-آن هندریکس-فرانسن