نویسنده = �������������� �������������� ����������
اقلیم شناسی بارش ناحیه خزری.

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 344-364

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی