نویسنده = ���������� ���������� ������������ ����������
مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 174-196

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی