کلیدواژه‌ها = روند
مدل‌های جمعی تعمیم یافته جهت تحلیل فراوانی نا ایستای سیل

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 376-387

پوریا محیط اصفهانی؛ رضا مدرس


بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی رودخانه‌های حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 272-282

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 483-488

محمد حسن ‏ حسین نژاد بلکو؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد


تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش در جو ایران‌زمین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 72-86

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی