کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
بررسی تبادل منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه ی موردی: دشت دز غربی)

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 246-257

ساناز ابراهیمی ورزنه؛ حیدر زارعی؛ پروانه تیشه زن؛ علی محمد آخوندعلی


برآورد توزیع مکانی بارندگی با کمک تئوری مجموعه‌های فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 26-38

سیما رحیمی بندرآبادی؛ بهرام ثقفیان