کلیدواژه‌ها = SPI
شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 342-346

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی


اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان کمیجان استان مرکزی)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 114-124

مریم بیات ورکشی؛ محمد فراهانی؛ محمد قبایی سوق


بررسی خشکسالی‌های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 25-35

طیب رضیئی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ روح انگیز اختری؛ بهرام ثقفیان


تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385، صفحه 27-38

روح انگیز اختری؛ محمد حسین مهدیان؛ سعید مرید