کلیدواژه‌ها = سازند گچساران
بررسی هیدرو شیمیایی چشمه های گوگردی خوزستان با استفاده از آنالیزهای آماری چند متغیره

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 240-252

سید طارق عبودی؛ منوچهر چیت سازان؛ عباس چرچی


ارزیابی توزیع و منشأ آرسنیک در آبخوان‌های کارستی، مطالعه موردی چشمه شور کارستی گرو در شرق خوزستان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 216-225

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی


تعیین منشأ شوری آب در چشمه‌ گرو و تاقدیس آسماری با استفاده از پارامترهای هیدرو شیمیایی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 196-202

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی