کلیدواژه‌ها = تخصیص آب
بهینه سازی تخصیص منطقه ای منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 236-252

رضا ایوبی کیا؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ بهنام شفیعی ثابت


مدیریت تخصیص منابع آب در حوضة آبخیز حبله‌رود با ترکیب مدل‌های SWAT و WEAP

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 239-253

جابر صالح پور؛ افشین اشرف زاده؛ سیدعلی موسوی


تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل‌های نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 12-23

زهرا غفاری مقدم؛ احمدعلی کیخا؛ محمود صبوحی


مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه