کلیدواژه‌ها = دشت مشهد
ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450)

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 56-72

کامران داوری؛ احمد قندهاری؛ بیژن قهرمان؛ حمید عمرانیان خراسانی


توسعه مدل تصمیم‌گیری گروهی چندشاخصه ریسک-محور برای مدیریت مؤثر حوضه‌ آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP: مطالعه موردی دشت مشهد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-20

رضا جاویدی صباغیان؛ محمدباقر شریفی؛ مهدی ضرغامی؛ امیرپویان نژادهاشمی


ارایه تکنیک پیش بینی غیر- نظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 31-42

فرهاد فرسادنیا؛ سعیده زحمتی؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا مقدم نیا