کلیدواژه‌ها = تصحیح اریبی
پیشنگری متغیرهای دما و بارش حوضه آبریز خزر با ارزیابی تأثیر روشهای تصحیح اریبی و بکارگیری همادی مدل‌های اقلیمی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

نرگس آزاد؛ آزاده احمدی


ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید