کلیدواژه‌ها = رسوب
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر رسوبگذاری آب شهری بیرجند

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 198-204

نیما حیدرزاده؛ حمیده محمدپور


بررسی آزمایشگاهی رسوب ورودی به کانال آبگیر متصل به کانال اصلی با دیواره مایل

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 54-65

مهدی کرمی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین صدقی


مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 73-75

محمدجواد پوراغنیائی؛ مسعود دومیری گنجی؛ امیر یوسف‌پور؛ باقر قرمزچشمه


بررسی و ارزیابی رسوب‌شوئی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 68-79

صمد امامقلی زاده؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ حسام جهانی