کلیدواژه‌ها = حوضه کارون
بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی رودخانه‌های حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 272-282

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


پیش‌بینی ماهانه نمایه خشکسالی SPI در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری پس‌پردازش برونداد مدل CFSv.2

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 102-113

ایمان بابائیان؛ لیلی خزانه داری؛ فاطمه عباسی؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ شراره ملبوسی